اولین همایش باتری لیتیومی- اهداف
اهداف همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/14 | 
  • گام برداشتن به سمت به بومی سازی، تجاری‏ سازی و ایجاد فناوری طراحی و ساخت باتری های لیتیومی در کشور
  • رفع چالشهای ملی در زمینه توسعه و تولید دانش و فناوری باتری لیتیومی با تجمیع تمامی ظرفیت های علمی و صنعتی کشور
  • شناسایی افراد فعال و متخصص دانشگاهی و صنعتی در حوزه باتری لیتیومی و بکارگیری ظرفیت های آنها در جهت رفع مشکلات و چالش های این حوزه با انجام اقدامات دانشی، پژوهشی، مشاوره‏ای، فناورانه و آموزشی
نشانی مطلب در وبگاه اولین همایش باتری لیتیومی:
http://lbc2021.iust.ac.ir/find.php?item=1.51.15.fa
برگشت به اصل مطلب