اولین همایش باتری لیتیومی- برنامه‌های همایش
برنامه‌های همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی نشست‌های مجازی مطابق برنامه‌ی همایش و لینک ورود به آن ها

در هنگام برگزاری افتتاحیه ، اختتامیه و سخنرانی‌های کلیدی اتاق نشست ها فعال نمی‌باشد و همچنین در هنگام برگزاری ارائه مقالات اتاق مروبط به افتتاحیه ، اختتامیه و سخنرانی‌های کلیدی، فعال نیست.

دانلود فایل برنامه همایش فایل پوستر ها

سخنرانان کلیدی همایش

عنوان سخنرانی:

لیک ورود به جلسه

برنامه‌های نشست‌های ارائه مقالات

نشانی مطلب در وبگاه اولین همایش باتری لیتیومی:
http://lbc2021.iust.ac.ir/find.php?item=1.87.22.fa
برگشت به اصل مطلب